Xunta Directiva

A presente Xunta Directiva foi elixida na Asamblea Xeral ordinariada da Asociación Liberal do Estudantado Galego celebrada o día 27 de outubro do 2012 en Santiago de Compostela.


Xunta Directiva:

- Presidente: Javier Botana Botana
- Vicepresidente e Secretario de organización: Antonio Balseiro Rama
- Tesoureiro: Mateo Santiago Franco Rodríguez
Secretaria e vogal de afiliación: Beatriz Lorenzo Blanco
- Vogal de internet e redes sociais - Community manager: Adrián Ansede Taboada
- Vogal de expansión e eventos: Fernando García Pardo
- Vogal de relacións internacionais: Victor Neira PitaFuncións estratéxicas:

- Presidente: Representación e xestión técnica da asociación.
- Vicepresidente: Asumir as funcións do presidente na súa ausencia.
- Secretario de organización: Encárgase de tódalas xestións pertinentes para a organización de todo tipo de eventos na universidade.
- Tesoureiro: Encárgase das finanzas da asociación e de atopar vías de financiamento.
- Secretario: Ocúpase de levantar acta nas reunións da Xunta Directiva e de toda a comunicación interna da asociación.
- Vogal de internet e redes sociais – community manager: Ocúpase de todo o relacionado coa difusión e expansión da asociación en internet e nas redes sociais.
- Vogal de expansión e campañas: Encárgase de idear campañas co fin de promover o liberalismo e ALEGa entre o estudantado.
- Vogal de eventos: Encárgase da organización técnica dos eventos que faga a asociación.
- Vogal de relacións internacionais: Encárgase da comunicación internacional.
- Vogal de afiliación e simpatizantes: Ocúpase da xestión dos datos da afiliación e simpatizantes da asociación.
.